Lehrplan
TAÜ (TDU)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (Insitut für Sozialwissenschaften)
ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Masterstudiengang Privatrecht)
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖĞRETİM PLANI (Veranstaltungsplan)

                                    1. YIL (1. YEAR)                                     
1. Yarı Yıl (1. Semester) (GÜZ)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) Dersi Veren Öğretim Üyeleri T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)
ÖHK133*
 
Alman Federal Mahkemesi’nin Özel Hukuk Daireleri Kapsamında İçtihat Hukuku (DE)

Rechtsprechung des BGH in Zivilsachen

Jurisprudence of German Federal Courts in Civil Matters

 

Dr. Karen KLEİN

3

-

7

ÖHK127*
Özel Hukukta Uluslararası Hukuk ve Anayasa Hukukundan Kaynaklanan Gereklilikler (DE)

Internationale und verfassungsrechtliche Anforderungen an das Privatrecht

International and Constitutional Requirements for Private Law

 

Prof. Dr. Philip KUNİG

3

-

7

ÖHK129
Kambiyo Senetlerinde Güncel Sorunlar

Aktuelle Probleme im Wechselrechts (TR)  

Current problems in Bill of Exchange Law

 

Prof. Dr. Vural SEVEN

3

-

8

ÖHK121
Ticari İşletme Hukukunun Güncel Sorunları

Aktuelle Entwicklungen im Recht des Handelsgewerbe (TR)

Current Developments in Law of Commercial Enterprise

 

Doç. Dr. Koray DEMİR

3

-

8
ÖHK135
 
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Beteilung am Regime des erworbenen Eigentums (TR)

Participation in Acquired Property Regime

 
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN 3 - 8
ÖHK137
 
İş Hukukunda Üçlü İlişkiler

Dreieckige Beziehungen im Arbeitsrecht (TR)

Tripartite Relations In Labor Law

 
Dr. Öğr. Üyesi Esra YİĞİT
  3
 

-

8
ÖHK145*
 
  Prof. Dr. H. Özden ÖZKAYA FERENDECİ- Dr. Katharina GELBRİCH 3 - 7
ÖHK141
 
Milletlerarası Tahkim Hukuku

Internationales Schiedsgerichtsbarkeit (TR)

International Arbitration Law

 
Dr. Öğr. Üyesi Işıl EGEMEN DEMİR 3   8
*Almanca Yabancı Dil Belgesi ile kayıt yaptıran öğrenciler %30 Almanca ders kotasını doldurmak zorundadır.                                                                                                                              TOPLAM (SUM)
 
     
  2. Yarı Yıl (2. Semester) (BAHAR)
Dersin Kodu
(Code
Dersin Adı (Course)   T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS

ÖHK108*
Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri)  

Seminar/Forschungsmethoden in Sozialwissenschaften (TR)

Seminar (Research Methods in Social Sciences)

 

Dr. Öğr. Üyesi Tolga CANDAN/Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN

3

-

7

ÖHK120**
Hukuk Devletinin Denetleyicisi Olarak Mahkemeler (DE)

Gerichte als Kontrolleure der Rechtsstaatlichkeit

Courts as Controllers of the Rule of Law

 

Prof. Dr. Philip KUNİG

3

-

7
ÖHK130
 
Milletlerarası Mal Satım Hukuku

Internationales Kaufrecht(TR)

International Sales Law

 
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN
 

3

-

8

ÖHK126
Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları

Aktuelle Probleme des Zivilprozessrechts (TR)

Current Issues of Civil Procedure Law

 

Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ/Dr. Öğr. Üyesi Efe DIRENİSA

3

-

8
ÖHK128 Sözleşmenin Yorumu

Auslegung von Verträgen (TR)

Interpretation of Contracts

 
Dr. Öğr. Üyesi Murat SARIKAYA
3

-

8
ÖHK132
 
Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları

Aktuelle Probleme des Gesellschaftsrecht (TR)

Current Problems in Corporate Law

 
Doç. Dr. Koray DEMİR 3 - 8
ÖHK134
 
Şirketler Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar

Einstweiliger Rechtsschutz im Gesellschaftsrecht (TR)

Temporary Legal Protections in Corporate Law

 
Dr. Öğr. Üyesi Anıl KÖROĞLU 3   8
ÖHK136 İcra ve İflas Hukukunda Güncel Sorunlar

Aktuelle Fragen des Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht

Current problems in enforcement and bankruptcy law
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Ünal KAYA 3 - 8
* Tüm öğrenciler için zorunlu derstir.
** Sadece Almanca Yabancı Dil Belgesi ile kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu derstir.
TOPLAM (SUM)      
             

2.YIL (2.YEAR)
3. Yarı Yıl (3.Semester) (GÜZ)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)

ÖHK201
Uzmanlık Alanı I

(Betreuungsseminar)

 

2

-

15

ÖHK290
Yüksek Lisans Tezi

(Masterarbeit)

 

2

-

15
  TOPLAM (SUM)                  30
 
4. Yarı Yıl (4.Semester) (BAHAR)
 
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)

ÖHK202
Uzmanlık Alanı II

(Betreuungsseminar)

 

2

-

15

ÖHK290
Yüksek Lisans Tezi

(Masterarbeit)

 

2

-

15
TOPLAM (SUM)     30