Yabancı Dil olarak Almanca Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı

1. Yarıyıl /1. Semester
Modül/ Module Kod/Code Dersler/ Lehrveranstaltungen/ Courses Ders Saati/
Stunden

AKTS/ECTS
Basismodul: Orientierungsmodul
Temel Modül: Oryantasyon Modülü
Basic module: Orientation
ALM 101 Einführung in das Masterstudium: Wissenschaftssprache und akademisches Schreiben
Yüksek Lisans Eğitimine Giriş: Bilim Dili ve Akademik Yazma
Introduction to the Master’s course: Scientific Language and Academic Writing
2 U 6
Basismodul: Germanistische Linguistik
Temel Modül: Alman Dil Bilimi
Basic module: German Lnguistics
ALM 103 Germanistische Linguistik: Theoretische Grundlagen I
Alman Dilbilimi: Teorik Temel I
German Linguistics: Theoretical Basics I
2 T 4
ALM 105 Germanistische Linguistik: Theoretische Grundlagen II
Alman Dilbilimi: Teorik Temel II
German Linguistics: Theoretical Basics II
2 T 4
Basismodul: Germanistische Literaturwissenschaft
Temel Modül: Alman Edebiyat Bilimi
Basic module: German Literature
ALM 107 Einführung in die literaturwissenschaftliche Textanalyse
Edebi Metin İncelemesine Giriş
Introduction to Literary texts‘ Analysis
2 T 6
ALM 109 Deutsche Literatur
Alman Edebiyatı
German Literature
2 T 2
Basismodul: Deutsch als Fremdsprache / Deutsch als Zweitsprache: Theorien und Modelle
Temel Modül: Yabancı Dil olarak Almanca /İkinci dil olarak Almanca: Teori ve Modeller
Basic module: German as a Foreign Language / German as a Second Language: Theories and Models
ALM 111 Vorlesung Deutsch als Fremdsprache (DaF) / Deutsch als Zweitsprache (DaZ): Theorien und Modelle
Yabancı Dil olarak Almanca /İkinci dil olarak Almanca: Teori ve Modeller
Lecture: German as a Foreign Language / German as a Second Language: Theories and Models
2 T 5
ALM 113 Übung Deutsch als Fremdsprache (DaF) / Deutsch als Zweitsprache (DaZ): Theorien und Modelle
Yabancı Dil olarak Almanca /İkinci dil olarak Almanca: Teori ve Modeller – Uygulama
Practical seminar: German as a Foreign Language / German as a Second Language: Theories and Models
2 U 3
  Toplam/ Total 14 30


2. Yarıyıl /2. Semester
Modül / Module Kod/Code Dersler/ Lehrveranstaltungen/ Courses  Ders Saati/
Stunden

AKTS/ECTS
Profilmodul: Germanistische Linguistik
Uzmanlık Modülü: Alman Dil Bilimi
Profile module: German Linguistics
ALM 216 Seminar 1: Kontrastive Linguistik
Seminer 1:  Karşılaştırmalı Dilbilim
Seminar 1: Contrastive Linguistics
2 T 4
ALM 220 Seminar 2: Pragmatik
Seminer 2:  Edimbilim (Pragmatik)
Seminar 2: Pragmatics
2 T 8
Profilmodul: Entwicklungen in der Sprach- und Kulturvermittlung
Uzmanlık Modülü: Dil ve Kültür Aktarımında Gelişmeler
Profile module: Developments in Language and Cultural Studies Teaching
ALM 230 Seminar 1: DaF /DaZ: Neue Entwicklungen in der Didaktik und Methodik
Seminer 1: Yabancı dil olarak Almanca (DaF) / İkinci dil olarak Almanca (DaZ): Didaktik ve Metodikte yeni gelişmeler
Seminar 1: German as a Foreign Language / German as a Second Language: New Development in Didactics and Methodologies
2 T 3
ALM 232 Seminar 2: Kulturwissenschaft:  Landeskunde / Literatur und deren Vermittlung im DaF / DaZ
Seminar 2: Kültür Çalışmaları: Bölgesel Çalışmalar ve Edebiyat ve Yabancı Dil Olarak Almancada Didaktikleri
Seminar 2: Cultural Studies: Regional Studies and Literature and their Didactics in German as a Foreign Language / German as a Second Language
2 T 7
Profilmodul: Forschungs- und Anwendungsmodul
Uzmanlık Modülü: Araştırma ve Uygulama Modülü
Profile module: Research and Application module
ALM 102 Unterrichtspraxiskomponente
Ders Uygulaması
Teaching Practical Component
2 U 8
  Toplam/ Total 10 30


3. Yarıyıl /3. Semester
Modül / Module Kod/Code Dersler/ Lehrveranstaltungen/ Courses Ders Saati/
Stunden

AKTS/ECTS
Profilmodul: Forschungs- und Anwendungsmodul
Uzmanlık Modülü: Araştırma- ve Uygulama Modülü
Profile module: Research and application module
ALM 201 Einführung in die Empirische Forschungsmethoden
Ampirik Araştırma Yöntemlerine Giriş
Introduction to Empirical Research Methods
2 U 3
ALM 203 Projektseminar mit Forschungspraktikum
Proje semineri ve araştırma uygulaması
Project seminar with research internship
2 U 8
*Profilmodul: Sprachlehr- und -lernforschung
Uzmanlık Modülü: Dil Öğretimi ve Öğrenimi Araştırmaları
Profile module: Language Teaching and Language Learning research
ALM 234 Seminar 1: Neue Ansätze in der empirischen Sprachlehr- und -lernforschung und Zweitspracherwerbsforschungen
Seminer 1: Ampirik dil öğretim ve öğrenim araştırmalarında ve ikinci dil edinimi araştırmalarında yeni çalışmalar
Seminar 1: New Approaches to Empirical Research of Language teaching and learning and Second language acquisition research
2 T 3
ALM 236 Seminar 2: Beobachtung und Analyse von unterrichtlich gesteuerten Lernprozessen
Seminer 2: Ders odaklı öğrenme ve öğretme süreçlerinin gözlenmesi ve analizi
Seminar 2: Observation and analysis of teaching-driven learning processes
2 T 7
Wahlfach**
(Individueller Ergänzungsbereich)
Alan Dışı Seçmeli Ders
Elective
(Individual supplementary area)


 
  Seminar   9
  Toplam/ Total 8 30

4. Yarıyıl / 4. Semester
Modül/ Module Kod/Code Dersler/ Lehrveranstaltungen/ Courses Ders Saati/
Stunden

AKTS/ECTS
Mastermodul
Yüksek Lisans Tez Modülü
Master’s module
  Master-Kolloquium
Yüksek Lisans Semineri – Kolokyumu
Master’s colloquium
2 5
  Mündliche Prüfung
Yüksek Lisans Tez Savunması
Oral exam
  3
  Masterarbeit
Yüksek Lisans Tezi
Master thesis
  22
  Toplam/ Total   30
 

*Uzmanlık Modülleri kapsamındaki Seminer 1 veya Seminer 2 kapsamındaki dersler, her eğitim-öğretim yılı başında Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ile Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu dersler aşağıdaki ders havuzundan seçilebilir ya da yeni bir ders önerilebilir.
**Alan dışı seçmeli dersler, disiplinlerarası eğitim çerçevesinde herhangi bir lisans   ya da yüksek lisans programından toplam AKTS’si  9 olan iki veya daha fazla ders seçilebilir.

**Wahlfach: Seminar in einem BA / MA Studiengang an der Türkisch-Deutschen Universität im Rahmen der Interdisziplinarität und Fachsprache.
**Elective: seminar in a BA / MA course at the Turkish-German University within the framework of Interdisciplinarity and Language for Special Purposes.

Program Çıktıları / Lernziele des Programms/ Program Objectives