Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi (Deutsch als Fremdsprache) Tezli Yüksek Lisans Programı

Yabancı Dil Olarak Almanca Öǧretimi Yüksek Lisans Programı, Alman Dili Eǧitimi, Dilbilim ve Edebiyatbilim alanlarını kapsayan disiplinlerarası bir programdır. Söz konusu program ile Dilbilim, Edebiyatbilim ve Dil Eğitimi hususunda geniş bir perspektife sahip olan, teori ile uygulamayı birleştirebilen ve bu alanlarda araştırmalar yapabilecek mezunların yetişmesi hedeflenmektedir. Partner üniversitemiz Bielefeld Üniversitesi'nin “Deutsch als Fremdsprache und Germanistik” (Yabancı Dil olarak Almanca ve Germanistik) Yüksek Lisans Programı ile akademik iş birliǧi içinde yürütülecek olan yüksek lisans programımız; Dilbilim, Edebiyatbilim, Dil Eğitimi alanlarında bilgi ve beceri sahibi, çok yönlü öğrencilerin  yetişmesini sağlayacaktır.

Programımızın eǧitim dili Almancadır. Dersler, üç dönem sürmektedir ve öǧrenciyi araştırmaya ve  tez yazımına hazırlamaktadır. Öǧrencilerin, displinlerarası bilginin yanı sıra, kültürlerarası beceri ve metot bilgisini edinmesi amaçlanmaktadır. Șiarımız, bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası bakış açısı kazanmış, eǧitim ve araştırmada ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek, nitelikli mezunlar vermektir.  

Yabancı Dil olarak Almanca Öǧretimi Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı, ulusal düzeyde ilk olarak üniversitemizde açılmıştır ve 2019-2020 Eǧitim-Öǧretim Yılında eǧitim vermeye başlayacaktır.