Personel

İdari Kadro

Muharrem KARA 
Enstitü Sekreteri V.
Tel: 0216 333 32 74
E-mail: muharrem.kara@tau.edu.tr 

Yunus BABACAN
Araştırma Görevlisi
Tel: 0216 333 32 72
E-Mail: yunus.babacan@tau.edu.tr

Bilge Nur GÜLEN
Memur
Tel: 0216 333 32 76
E-Mail: bilgenur.gulen@tau.edu.tr

Muhammet Selim DURMUŞ
Tekniker
Tel: 0216 333 32 73
E-Mail: durmus@tau.edu.tr 

Hakan YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
Tel: 0216 333 32 73
E-Mail: hakan.yilmaz@tau.edu.tr 

Yunus Emre UĞRAÇ
Büro Personeli
Tel: 0216 333 32 70
E-Mail: yunus.ugrac@tau.edu.tr